Jakov Čaušević - biografija

Jakov Čaušević (1980) je diplomirao na Filološkom fakultetu u Beogradu na Katedri za arapski jezik i književnost, a 2011. godine stekao zvanje magistra rodnih studija (gender studies) pri Centru za interdisciplinarne postdiplomske studije u Sarajevu.

Veliki broj eseja i prikaza koje je napisao tokom dodiplomskih, a posebno tokom postdiplomskih studija, čini njegovo iskustvo u pisanju akademskih tekstova relevantnim. Poseban seminar u okviru rodnih studija, pod nazivom Pisanje akademskih tekstova, pružio mu je kompletan uvid u važeće međunarodne standarde kada je ovaj segment akademskog života u pitanju.

Radom za nekolicinu izdavačkih kuća u Beogradu, kao i radom u Udruženju Lingvisti, njegovo lingvističko iskustvo obogaćeno je raznolikim i kvalitetnim uvidima u norme srpskog i bosanskog jezika i stilove pisanog izražavanja.

Od 2009. godine u Udruženju radi i kao profesor b, h, s jezika kao drugog/stranog, na ljetnoj školi i na redovnim kursevima.